POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE SI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL MAGAZINULUI PERIS CASH & CARRY


1. Operatorul, persoana împuternicită de operator și responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal 

         Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Societatii Societatea ABATORUL PERIS SA („Abatorul Peris” sau „Operatorul”) cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, email: office.bucuresti@agricover.ro si adresa de corespondenta in Judetul Dambovita, Comuna Niculești, Sat Niculești, tel. 0245.708.080, fax 0245.708.082, email: abatorulperis@agricover.ro, cod unic de inregistrare RO40890617, numar de ordine in registrul comertului J23/1475/2019, in calitate de operator de date cu caracter personal.

Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea de catre Abatorul Peris in calitate de Operator al datelor dumneavoastra cu caracter personal, in calitatea dvs. titilar de card de client al Magazinului Peris Cash & Carry.

         Abatorul Peris implementeaza măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia in vigoare si cu procedurile sale interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal.

         Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele tehnologice de date cu caracter personal ale Abatorului Peris, ale contractorilor sai sau în format tipărit.

         Abatorul Peris se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal si sa le utilizeze conform prevederilor legislatiei incidente si ale prezentelor dispozitii si doar in scopurile pentru care au fost colectate asa cum sunt ele enuntate prezenta politica de confidentialitate.

         Operatorul, titular al prelucrării datelor cu caracter personal colectate în scopurile descrise în cuprinsul prezentei Politici de prelucrare și de confidențialitate a datelor cu caracter personal, este Abatorul Peris.

         În desfășurarea activității sale, Abatorul Peris prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în condiții de responsabilitate, integritate și confidențialitate, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului și a tuturor dispozițiilor legale în materie.

         În ceea ce privește persoanele împuternicite de operator pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Abatorul Peris depune diligențele necesare pentru a se asigura ca acestea realizează prelucrarea în condițiile Regulamentului și având o conduită integră și responsabilă, supunându-se principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal enunțate de Regulament, la fel ca și operatorul. În considerarea prevederilor Regulamentului și a asigurării respectării drepturilor persoanei vizate, Abatorul Peris a desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Astfel, pentru informații referitoare la prelucrarea și protecția datelor, persoana vizată are posibilitatea de a contacta Responsabilul cu protectia datelor al Abatorului Peris, la adresa de e-mail: abatorulperis@agricover.ro.


2. Definiții legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 

         În sensul Regulamentului UE 679/2016 privind privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”): 

         Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată).

         Persoana vizată – este acea persoana fizică identificată sau identificabilă, adică o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

         Operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

         Persoana împuternicită de operator – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

         Destinatar – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism cărora le sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.


3.  Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Magazinului Peris Cash & Carry:

         Magazinul Peris Cash & Carry, detinut de Abatorul Peris, în calitate de operator, în desfășurarea activităților sale, prelucrează date cu caracter personal. Această prelucrare este realizată în conformitate cu dispozițiile Regulamentului a legislației incidente în domeniu.

         Prezenta Politică de confidențialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal are rolul de a vă informa asupra prelucrării de către Abatorul Peris a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate.

         Astfel, Politica confidențialitate si de prelucrare și a datelor cu caracter personal a Abatorului Peris se referă la mai multe subiecte care v-ar putea interesa, în calitate de persoană vizată, precum: existența unei prelucrări de date, categoriile de date cu caracter personal colectate, scopuri ale prelucrării, drepturi ale persoanei vizate, alte informații necesare, astfel încât obiectivele și principiile statuate de Regulament să fie îndeplinite.

         În conformitate cu Regulamentul prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, necesară în desfășurarea activităților Abatorului Peris, este realizată cu respectarea prevederilor legale, în acest sens Abatorul Peris efectuând demersurile necesare pentru implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prevenirea prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

         Abatorul Peris, în desfășurarea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, respectă principiile prelucrării de date cu caracter personal, asigurându-se că datele cu caracter personal pe care le prelucrează sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.

         Astfel, Abatorul Peris prelucrează datele cu caracter personal într-un mod legal, echitabil și transparent, colectând doar datele necesare unor scopuri determinate. Categoriile de date cu caracter personal colectate sunt doar cele adecvate și relevante, raportat la aceste scopuri. De asemenea, Abatorul Peris se asigură ca datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte, oferind persoanei vizate posibilitatea de a solicita rectificarea acestora, oricând, astfel încât datele să corespundă realității.

         Abatorul Peris stochează datele cu caracter personal conform limitelor temporale prevăzute de lege, în funcție de fiecare scop al prelucrării. În același timp, Abatorul Peris prelucrează datele cu caracter personal în moduri care să confere securitate adecvată acestui tip de date ale persoanei, depunând diligențele necesare în vederea prevenirii prelucrării neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin implementarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare unei prelucrări responsabile și în condiții de confidențialitate.


4. Scopurile în care datele cu caracter personal pot fi prelucrate în cadrul Magazinului Peris Cash & Carry:

         Principalul scop în care Abatorul Peris prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal este acela al emiterii legitimațiilor de client și, consecutiv, desfășurarea activităților de comerț între dumneavoastră și Abatorul Peris. În acest sens, Abatorul Peris respectă prevederile Ordonanței nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, act normativ care reglementează comerțul de tip cash & carry (forma de comerț cu autoservire pe bază de legitimație de client) – comerț realizat de societatea noastră, în desfășurarea raporturilor comerciale - precum și celelalte dispoziții legale în materie.

         De asemenea, Abatorul Peris prelucrează date cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligațiilor legale privind paza bunurilor proprii ale agentului comercial și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, în scopul gestiunii economic-financiare, în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ce revin Abatorului Peris și care rezultă din depunerea declarațiilor privind impozitul reținut la sursă, precum și în scopul îndeplinirii oricăror obligații legale care revin societății noastre.

         Abatorul Peris mai prelucrează date cu caracter personal și în scopul încheierii și executării contractelor, caz în care prelucrarea este necesară pentru derularea și gestionarea relației contractuale dintre părți, conform legii.

         Totodată, Abatorul Peris poate prelucra date cu caracter personal în scopuri de statistică, gestiune de reclamații și sesizări ale persoanelor vizate, marketing (persoanei vizate fiindu-i conferit, astfel, beneficiul de a primi oferte individualizate și adaptate nevoilor și intereselor sale specifice).

         În aceste scopuri, Abatorul Peris poate prelucra toate datele cu caracter personal ale persoanei vizate pe care le deține, sau numai o parte dintre acestea, în funcție de cerințele impuse de fiecare scop în parte.

         În toate cazurile, Peris prelucrează datele cu caracter personal, în scopurile enunțate, doar cu respectarea dispozițiilor legale.


5. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal:

         În îndeplinirea scopurilor, enunțate mai sus, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale, ce revin AbatoruluiPeris, ar putea apărea ca necesară dezvăluirea de date cu caracter personal unor anumite categorii de destinatari, cum ar fi: instituții publice, instanțe de judecată, parteneri contractuali sau colaboratori ai Abatorului Peris.

         Orice divulgare de date cu caracter personal către destinatari, dacă și atunci când aceasta s-ar impune, va fi realizată numai cu respectarea prevederilor legale.


6.  Durata de stocare a datelor cu caracter personal: 

         În funcție de scopul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, durata de stocare a acestora poate să difere, ca de pildă:

         In plus, Abatorul Peris va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor demersuri judiciare.


7.  Drepturile persoanelor vizate: 

         Sub rezerva anumitor condiții legale, în cadrul reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulament beneficiati de urmatoarele drepturi:

Va rugam sa luati in considerare ca înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră poate necesita un interval de timp rezonabil.

Va rugam sa luati in considerare ca înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră poate necesita un interval de timp rezonabil stergerea datelor cu caracter personal fiind un proces complex.

Va rugam sa luati in considerare ca înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră poate necesita un interval de timp rezonabil în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la Abatorul Peris.

         Conform legii, Abatorul Peris procesează orice cerere legată de datele cu caracter personal care este adresată în scris.

         Termenul de răspuns la cererea/solicitarea dumneavoastră este de o lună, de la data înregistrării cererii/solicitarii scrise, fie la sediul Abatorul Peris, fie trimise prin poșta electronică la adresa de e-mail indicată mai sus.

         Termenul poate fi prelungit, conform legii, cu două luni, atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor.

         În înțelesul Regulamentului, în cazul în care cererile persoanei vizate sunt, în mod vădit, nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate fie să perceapă o taxă, fie să refuze sa dea curs cererii.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și pentru a ne analiza traficul. Vă rugăm să decideți dacă sunteți dispus să acceptați cookie-uri de pe site-ul nostru.